Dokumenty

Realistický kodex

Realistický kodex jasně definuje hodnoty a metody, které jsou Realistům svaté. Kodex má svůj pevný řád a slouží Realistům jako kompas na politické mapě. Chce-li být někdo Realistou, musí se s touto politickou teorií důkladně seznámit, pochopit ji, ctít a v praxi se jí řídit. Tím se Realisté zásadně liší od ostatních politických stran, protože ty evidentně nevědí, jak svých cílů dosahovat. Klíčové myšlenky kodexu jsou ve stručnější podobě přehledně shrnuté v Realistické deklaraci.

Realistická deklarace

Politické strany, které vstoupily do třetího tisíciletí, narazily na potíže ztráty obsahu. Tradiční důvody k existenci politických stran pominuly společně se zavedením demokratických principů vlády a jistot sociálního státu. Díky rozpadu pevně ohraničených sociálních skupin se otupila ostří společenských konfliktů. Do dělníků se nestřílí, všichni mají zákonem zajištěnou dovolenou, minimální mzdu, zdravotní a důchodové pojištění. To je, samozřejmě, veliký úspěch, který stál společnost mnoho sil. Nezbývá než tradičním stranám, které pomohly Evropě dojít až sem, poděkovat. Jejich původních cílů bylo dosaženo a v té chvíli jako by ztratily důvod své existence. Smyslem jejich bytí se stala samotná účast na moci a obhajoba zájmů vlivných minorit a zájmových skupin. Nemají jedinečný program ani odbornost, nejsou schopny se rozvíjet ani nacházet léky na vznikající problémy. Veškerou svoji aktivitu soustředí na udržení moci pro moc samotnou, nikoli pro zlepšování kondice státu a národa.

Současné politické elity nedokážou pochopit stále rychlejší společenské, technologické a přírodní změny, které prožíváme a které budou hrát v našich životech stále zásadnější roli. Nejsou schopny reagovat na nové výzvy, které ohrožují ekonomickou stabilitu a bezpečnost země. Nejsou schopny zajistit spravedlnost včas a pro každého bez rozdílu. Nevštěpují občanům pocit osobní a společenské odpovědnosti a současně odmítají posilovat odpovědnost veřejné správy. Nepečují o národní bohatství, jako jsou například krajina, kulturní dědictví, a především lidé, kteří zde žijí. Současné politické elity totiž nevytvářejí prostředí a společenské klima pro zachování, obnovu a rozvoj národního bohatství. Tím devastují národní perspektivu.

Realisté mají cíl tyto hodnoty bránit pro blaho země a blaho národa. Hlavními hodnotami Realistů jsou: rodina, bezpečnost, spravedlnost, odpovědnost a národní bohatství. Důraz na národ je záměrný a cílený, neboť jedině v sepětí vlasti a národa vzniká potřeba ochrany jedinečných hodnot, které nás činí šťastnými, zakládají pocit sounáležitosti a dávají perspektivu našim dětem. Realisté netouží po izolaci a snahou Realistů není hledání rozdílů mezi kulturami a jinými národy. Naším cílem je ochrana naší země před takovými vlivy, které mohou způsobit destabilizaci a přinést nežádoucí nevratné změny, po nichž netoužíme. Realisté jsou přesvědčeni, že stejně jako oni, netouží po takových změnách ani většina národa.

Realisté mají současně klíč k řešení problémů pomocí metod, jejichž aplikací lze dojít k nalezení reálných řešení. Reálných znamená zejména rychlých, účelných a dosažitelných.

Paretovo pravidlo 20/80 je stěžejní metodou Realistů, která umožňuje ovlivňovat vše podstatné prostřednictvím několika vlivných faktorů. Jedna pětina silných proměnných zpravidla ovlivňuje čtyři pětiny výsledků. Každý podstatný děj, který kolem nás probíhá, se tímto pravidlem řídí. Práce s pravidlem 20/80 vyžaduje odbornou znalost řešeného problému a politickou vůli se touto odborností řídit. Vyžaduje také odvahu nezabývat se věcmi, které se touto optikou jeví jako nepodstatné, a neplýtvat na ně energií a prostředky. Paretovo pravidlo se v politice nepoužívá právě proto, že je pro politiky nepohodlné.

Významným měřítkem chování Realistů je národní perspektiva. Ačkoli je řadu let opomíjena a potlačována, dere se stále více kupředu jako tmel a motor společnosti. Národně smýšlející společnosti nachází snadněji ochotu k nesobeckým postojům a řešením majícím kořeny v chápání potřeby celku, neboť tak chrání svoje hodnoty.

Realistům je vlastní zdrženlivost. Stát se má podle Realistů chovat zdrženlivě a nevměšovat se do života společnosti více, než je skutečně nezbytné. Zdrženlivost také souvisí s poznáním Realistů, že svět je příliš složitý, než abychom byli schopni jej beze zbytku efektivně řídit.

Realisté považují za prospěšné jasně definovat a oddělit politickou odpovědnost od odpovědnosti odborné. Politici mají politicky rozhodovat a nést za své rozhodování politickou odpovědnost. Profesionální a vzdělaný aparát veřejné správy má na základě politického zadání navrhovat a realizovat odborná řešení, za která ponese plnou osobní odpovědnost. Takto si Realisté představují fungující řízení státu.

Funkční demokracie vyžaduje svobodu slova a pluralitu názorů. Proto Realisté jako ochránci demokratických principů řadí respekt k oponentům mezi nosné principy svého chování. Nedílnou součástí tohoto postoje je současně pokora a oddanost vlastním cílům, ke kterým mohou vést i dobré myšlenky konkurentů. Realisté jsou připraveni spolupracovat s každým, s kým mohou najít hodnotovou shodu. Realisté jsou přesvědčeni i o tom, že ve společnosti leží ladem obrovský rezervoár zkušeností a moudrosti, a chtějí proto, aby se občané na řízení státu podíleli více než doposud.

Realisté jsou politickou stranou. Tato deklarace je závazkem, kterému nelze dostát bez opravdového nasazení, píle a pokory. Naši členové si musí být vědomi předsevzetí, která jsme veřejně oznámili jako závazek. Proto od svých členů očekáváme touhu pracovat ve prospěch našich hodnot a podle realistických metod a zásad. Vysoké morální a odborné předpoklady jsou nutným předpokladem pro splnění našich cílů, jestliže máme obstát.

JSME REALISTÉ

Realistické stanovy

Stanovy politické strany Realisté ke stažení.

Výroční finanční zprávy

V souladu se zněním zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky zveřejňujeme výroční finanční zprávy a zprávy o financování volebních kampaní Realistů: 

Výroční zpráva rok 2016

Výroční zpráva rok 2017

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky