Daruj

Jsme Realisté a víme, že se neobejdeme bez Vaší podpory, které si velice vážíme. Pokud jste se rozhodli finančně podpořit naši realistickou politiku, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího formuláře.

Po odeslání formuláře Vám bude zaslán kontakt na odpovědného zástupce hlavní kanceláře, který s Vámi uzavře darovací smlouvu. Vzory smluv naleznete pod tímto textem. Darovací smlouvu je třeba doplnit o Vaše údaje, dvakrát vytisknout, podepsat a obě kopie doručit do hlavní kanceláře strany k potvrzení. Na formě doručení se s Vámi domluví odpovědný zástupce. Pozor! Finanční obnos lze zaslat až po podpisu darovací smlouvy výhradně bezhotovostním převodem na náš transparentní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 4757117399/0800. V platebním příkazu prosím uveďte jako variabilní symbol své datum narození ve formátu DDMMRRRR (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby) a jako zprávu pro příjemce účel platební transakce: DAR. Bez všech uvedených náležitostí nelze dar přijmout. U darů do 1 000 Kč není třeba darovací smlouvu uzavírat, v případě Vašeho zájmu vystavíme jen potvrzení o přijetí daru. Tyto dary lze zaslat přímo bezhotovostním převodem na výše uvedený transparentní účet při dodržení všech shora definovaných zásad. 

Všechny přijaté finanční dary jsou viditelné na transparentním účtu Realistů: 

4757117399/0800 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně sponzoringu nás prosím kontaktujte na e-mailu: 

sponzoring@realiste.cz

Vzory darovacích smluv

VZOR 1
Darovací smlouva pro
fyzické osoby 

VZOR 2
Darovací smlouva pro
právnické osoby 

Možnost odečtu poskytnutého daru z daňového základu

Fyzické osoby (zaměstnanec, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož hodnota je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky