Povinně zveřejňované informace

1. VÝROČNÍ ZPRÁVY
V souladu se zněním zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky zveřejňujeme výroční finanční zprávy a zprávy o financování volebních kampaní Realistů: 


Výroční zpráva 2016


Výroční zpráva 2017

2. TRANSPARENTNÍ ÚČTY
V souladu se zněním zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky jsou zřízeny transparentní účty Realistů: 


• Transparentní účet pro přijaté dary  4757117399/0800  


• Transparentní volební účet   4757104379/0800 


• Transparentní senátní volební účet  5327526349/0800 

3. PŘEHLED DÁRCŮ
Nad rámec zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích již nyní průběžně zveřejňujeme své dárce a výši jejich darů, které byly poukázány na transparentní účty Realistů pro přijaté dary: 


• Přehled dárců za rok 2017  

4. FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍCH KAMPANÍ
V souladu se zněním zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky jsou uvedeny informace o financování volební kampaně Realistů: 

• Přehled dárců a poskytnutých peněžních darů 

pro volební kampaň 2017  

• Přehled dárců a poskytnutých bezúplatných plnění 

pro volební kampaň 2017  

• Zpráva o financování volební kampaně 2017  

• Přehled dárců a poskytnutých peněžitých darů 

pro senátní volební kampaň 2018 - 1. kolo

• Přehled dárců a poskytnutých bezúplatných plnění 

pro senátní volební kampaň 2018 - 1. kolo


Zpráva o financování volební kampaně Senát 2018

5. FINANCOVÁNÍ
Financování prostřednictvím darů probíhá na základě písemných darovacích smluv. Vzory smluv naleznete pod tímto textem. Darovací smlouvu je třeba doplnit o Vaše údaje, dvakrát vytisknout, podepsat a obě kopie doručit do hlavní kanceláře strany k potvrzení. Na formě doručení se s Vámi domluví odpovědný zástupce.
Pozor! Finanční obnos lze zaslat až po podpisu darovací smlouvy výhradně bezhotovostním převodem na náš transparentní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 4757117399/0800. V platebním příkazu prosím uveďte jako variabilní symbol své datum narození ve formátu DDMMRRRR (v případě dárce fyzické osoby) nebo své IČO (v případě dárce právnické osoby) a jako zprávu pro příjemce účel platební transakce: DAR. Bez všech uvedených náležitostí nelze dar přijmout.
U darů do 1 000 Kč není třeba darovací smlouvu uzavírat, v případě Vašeho zájmu vystavíme jen potvrzení o přijetí daru. Tyto dary lze zaslat přímo bezhotovostním převodem na výše uvedený transparentní účet při dodržení všech shora definovaných zásad.  

• Všechny přijaté finanční dary jsou viditelné 

na transparentním účtu Realistů  4757117399/0800 

• Vzor darovací smlouvy pro fyzické osoby 

• Vzor darovací smlouvy pro právnické osoby 

Fyzické osoby (zaměstnanec, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.
Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož hodnota je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

Realistický kodex

Realistická deklarace

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky